4412 SW 84th Terrace, Davie, FL 33328

218 SE 14th St, Apt 804, Miami, FL 33131

1606 Hayes St, Hollywood, FL 33020

351 Ryan Ave, Key Largo, FL 33037